کار آفرینی

این وبلاگ در مورد موضوعات مرتبط با کار آفرینی ایجاد شده است.

تاثیر کار آفرینی بر اقتصاد ایران

امروزه مقوله کارآفرینی ازسوی بسیاری ازکشورها و ممالک جهان بعنوان یکی ازمقولات مهم و تحول آفرین هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص واقع گردیده و از آن بعنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاهها، ملتها و کشورها و نیز استراتژی مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان و صاحب نظران مختلف نام برده شده است .

این جایگاه از آن جهت برای کارآفرینی تعریف گردیده است که همه روزه بیش از پیش شاهد پیشرفت های با اهمیت و حیاتی در عرصه های مختلف حیات ملی کشورها که ریشه و منشا در فعالیت های اصیل کارآفرینانه دارد می باشیم، به گونه ای که اثرات، تبعات و نتایج بی بدیل و ارزشمند کارآفرینی از آن تداعی الگوی کارآمدی و عامل اصلی شکوفایی، رشد و توسعه به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی را دراذهان و باورها مطرح نموده است .

شواهد حاکی از آن است در جاهایی که الگو و استراتژی کارآفرینی جایگزین و راهبرد اصلی برون رفت ازمشکلات و معضلات و نیز پاسخ مناسب به الزامات و ضروریات برآمده از دل امواج خروشان تحولات شتابناک جامعه موج سوم و چالش های فراروی کشورها و نظام های اقتصادی حاکم بر آنها در مواجهه با پدیده جهانی شدن، انتخاب گردیده نتایج و دستاوردهای بسیار شگرف و اعجازآمیزی راتحصیل نموده اند. نتایجی که حتی منجر به تغییر در قطب بندی های سیاسی-اقتصادی و بوجود آمدن بلوک های جدید اقتصادی و بازتعریف بسیاری ازمفاهیم مهم گردیده و نیز باعث مطرح شدن برخی ازاصطلاحات جدید، نظیر" ببرهای اقتصادی آسیا " شده است .
مقاله حاضر تاثیر این امر بر اقتصاد ایران را بر می شمرد. این مهم از آن جهت بیشتر مورد اقبال دولتمردان و سیاستگذاران جهانی واقع گردید که از کارآفرینی بصورت یک رویکرد نوین اقتصادی در ارتقای بهره وری، استفاده از فرصت ها و ظرفیتهای بلااستفاده، بکارگیری منابع و سرمایه های معطل و سرگردان و نشان رفتن به سمت راهکارهای جدید و نوآورانه و نیز ازکارآفرینان به انسانهای پرتوان، عاشق، تلاشگر، مخاطره پذیر و بسان " غزال های تیزپا " در پشت سرنهادن موانع و عبور از آنها نام برده شد که باعث ایجاد تحول گسترده و بنیادین در بسیاری از عرصه های مورد نظر می گردند .

لذا می توان اذعان نمود با توجه به وجود مختصات و ویژگی های منحصر بفردی که اقتصاد کارآفرینی در مقایسه با دیگر گونه های اقتصادی حایز آن است نظیر ایجاد اشتغال مولد و کارآمد، تحرک عوامل اقتصادی، انتقال و بکارگیری تکنولوژیهای نوظهور، بهبود بسیاری از شاخص های اقتصادی و جایگزینی الگوهای نوین آن، از آن بعنوان مدلی کارآمد و متناسب با الزامات، شرایط و چالش های فراروی کشورها و اقتصادهای درحال توسعه می توان نام برد. چه اینکه غالب کاستی ها، مشکلات و تنگناهای اقتصادی در این ممالک نشات گرفته از عدم بکارگیری همه عوامل اقتصادی،  پايین بودن سطح بهره وری، بی توجهی به فرصت های جدید، عدم اقبال به معجزات تکنولوژیهای نوظهور، عدم اشتغال همه نیروها و سرمایه های انسانی و پاره ی دیگر از مشکلات از این دست می باشد که همه و همه به یمن القای روح کارآفرینی و حاکمیت فرهنگ و اقتصاد کارآفرینی قابل حل می باشد چرا که آن چیزی که حقیقتا می تواند موجد تحرک، پویایی، شکوفایی و جوشش و خیزش عمومی در این ممالک در راستای اعتلای جایگاه واقعی شان گردد کارآفرینی است .

کارآفرینی همچنین به بسیاری از پدیده های مذموم و صور نامتجانس و زشت نظیرقاچاق، اقتصاد سایه، نا امنی های اجتماعی، رشوه و دیگر مصادیق فساد که جامعه را ازهستی ساقط می نماید و باعث تنزل منزلت و کرامت انسانی می گردد پایان می دهد .

نمونه های زیادی از کشورهای در حال توسعه که امروزه بواسطه اعجاز کارآفرینی به جایگاه های بسیار رفیع و کلاس های جهانی نایل گردیده اند دراقصی نقاط عالم همچنان رو به زياد شدن هستند، اقتصادهایی که به جهات زیادی مشابهت هایی با اقتصاد ملی ایران دارند، اکنون توانستند با تکیه بر مزایای موجود در کارآفرینی و از طریق بسط و گسترش آن گام های بلند توسعه و شکوفایی را حایز گردند. کشورهایی نظیر بسیاری از ممالک جنوب شرق آسیا و حتی ممالک بسیار کوچک و جزیره ای نظیر سنگاپور، تایوان، مالزی، هنگ کنگ که به ببرهای آسیایی معروف گردیدند بواسطه کارآفرینی پا جای پای غول های بزرگ اقتصادی جهان گذاشته اند. این درحالی است که اقتصاد ملی ما از امتیازات و پشتوانه های قوی و متعالی همچون نیروی انسانی بسیار فرهیخته و با استعداد و ذخایر و منابع سرشار برخوردار است .

با توجه به تجارب بدست آمده از بکارگیری همه جانبه الگوهای کارآفرینی از سوی این کشورها و با عنایت به مختصات و ویژگی های موجود در ایران و نیز ظرفیت های غنی و سرشار انسانی نظیر جوانان برومند، زنان و مردان فرهیخته، روستانشینان سخت کوش و دلیر مردان ایلات و عشایر می توان ازکارآفرینی بعنوان گزینه برتر و ارجح و نیز اولویت استراتژیک توسعه و برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به مطلوب واقعی، آنچنانکه در سند چشم انداز کشور پیش بینی گردید نام برد .

حتی می توان ادعا نمود که با وجود ظرفیت های زیاد بلا استفاده وعوامل اقتصادی سرگردان و معطل دراقتصاد ایران روی آوری به اقتصاد کارآفرینی به مراتب بیش از دیگر کشورهای جهان دستاوردهای ملموس تر و ارزشمندتری را در پی خواهد داشت که منشا تغییرات عظیمی در روند توسعه و پیشرفت می گردد ومی توان از آن به اعجاز و شگفتی نام برد. چرا که تلفیق و ترکیب و هماهنگ سازی ویژگی ها و خصوصیات غنی کارآفرینی با توانمندیهای بالقوه ملی و منابع سرشار و عظیم و مواهب گرانسنگ خدادادی به همراه جهت گیری اقتصادی جدید منجمله سیاست های متعالی اصل 44 قانون اساسی کشور و توجه به ظرفیت ها و جایگاه بخش خصوصی و تعاون و نیز ابراز علاقه محافل علمی و دانشگاهی کشوربعنوان بال علمی و توسعه دهنده فرهنگ و تکنولوژی های جدید می توان ادعا مذکور را تحقق یافته پنداشت اگر برخی ازمسایل زیربنایی و پاره ای از ناهماهنگی مدیریتی برطرف گردد آنگاه شاهد تحولی بنیادین و انقلابی درفضای اقتصاد ملی خواهیم بود .

تاکیدمی گردد به دلیل وجود پاره ای از ویژگی های منحصر بفرد در ایران ازجمله اقلیم بسیارمتنوع و مناسب، منابع و ذخایرعظیم ارضی، ذخایراستراتژیک، سرمایه های انسانی بسیارقابل و شایسته، سرمایه های اجتماعی گرانبار، میل و عطش رو به افزايش جوانان برومند ایرانی برای کسب رتبه های برتر جهانی در ابعاد مختلف، بسترهای فرهنگی و ارزشی گرانقدر و موقعیت بسیار حساس ژئوپلتیک ایران در دنیا و منطقه، برخورداری از جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم جذاب و برخورداری منحصر بفرد از برخی از امکانات زیستی نسبت به دیگر ممالک جهان، تنها با کمک همت والای کارآفرینان ایرانی که ظرفیت حضور در کلیه عرصه های ملی و جهانی را دارند و باحمایت همه جانبه و پشتیبانی اصولی و فراهم نمودن بسترهای مناسب کسب و کار و ترویج موج عظیم کارآفرینی در کلیه لایه های اجتماعی از جمله کارآفرینی زنان و روستایی به منظوردستیابی به الگوهای بهینه اقتصادی، اجتماعی و حصول رهاوردهای مهم آن به راه انداخت. این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که به اهمیت زایدالوصف بسیاری از پتانسیل ها، ظرفیتها و امکانات موجود در کشور پی برده و بسیج همگانی در راه ترغیب، ترویج و تهییج موج کارآفرینی نماییم .

به نقل از صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:0  توسط M.Mahyari  |